درباره ماbreadcrumb separatorآشنایی با بانک سپهbreadcrumb separatorمعاونین و مدیران کل

معاونین و مدیران کل


معاونت طرح و توسعه
عبدالله رستمی
22770024-22770019
معاونت اعتبارات
مجتبی جمشید پور
22770032-22770095
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات
احمد حقی
88568031-2
معاونت سرمایه انسانی
محسن بتویی
22769832،3

معاونت مالی و سرمایه گذاری
جواد تک روستا
22770082
معاونت حقوقی و وصول مطالبات
علیرضا چهره
22770070
معاونت پشتیبانی و مهندسی
محسن منشوری سبزوار
22770031-22576830
مدیریت کل امور مناطق
مسعود حاتم وند
22761378

مدیریت کل حراست
محسن اکبری
22770087
اداره روابط عمومی و امور مشتریان
محمد یوسف خانی
22770026-22770028
اداره مدیریت ریسک
سید شمس الدین موسوی
88568068
مدیریت کل بازرسی
محسن داودآبادی
22564321-22770012،13،14،15

طراحی سایت