طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح مهر نوین
طرح مهر نوین

طرح مهر نوین

تعریف طرح مهر نوین

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری در یک دوره معین ، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی نیز بهره مند شوید .

هدف از طراحی طرح مهر نوین

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز کسبه و بنگاه های اقتصادی محترم، برای خرید دارایی ها (تجهیزات کسب و کار ، محل کسب و کار و ... )و یا دریافت خدمات ( اعم از تعمیر مسکن و خودرو ، هزینه درمان و...) طراحی شده است.

مزایای طرح مهر نوین

یکی از مزیت های اصلی طرح مهر نوین، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، سپرده گذاری به صورت ثابت و شناور ( قابلیت دریافت و پرداخت )، برای بهره مندی از مبلغ تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر و یا تسهیلات بیشتر با اقساط کمتر یا ترکیبی از دو روش می باشد .

ردیف مدت سپرده گذاری مبلغ سپرده مبلغ تسهیلات مدت اقساط
1 4 ماه 100.000.000 ریال 100.000.000 ریال 16
2 4 ماه 100.000.000 ریال 50.000.000 ریال 32
3 8 ماه 100.000.000 ریال 200.000.000 ریال 16
4 8 ماه 100.000.000 ریال 100.000.000 ریال 32

شناسنامه طرح مهر نوین

ردیف عنوان شرح
1 تاریخ اجرای سراسری طرح 1389/09/26
2 نوع سپرده سرمایه گذاری
3 قابلیت دریافت و پرداخت دارد
3 حداقل مبلغ سپرده گذاری 10.000.000 ریال
4 نرخ سود علی الحساب سپرده 6%
5 نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات 4%
6 حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات 4 ماه
7 حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات 30 ماه
8 نسبت مبلغ تسهیلات به معدل سپرده 100%
9 حداقل مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 50.000.000 ریال
10 حداکثر مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 9.000.000.000 ریال
11 نرخ سود تسهیلات 16 %
12 حداقل مدت بازپرداخت اقساط 16 ماه
13 حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 60 ماه
14 نوع تسهیلات عقود مبادله ای
15 نوع عقد مرابحه - فروش اقساطی

مراحل دریافت محصول

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب در طرح مهر نوین

شعبه بانک

  • تشریح شرایط طرح مهر نوین
  • تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

مشتری

  • افتتاح سپرده در طرح مهر نوین
  • پس از مدت تعیین شده برای سپرده گذاری ، ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

شعبه بانک

  • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
  • پرداخت تسهیلات
  • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

  • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی