وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح مسدودی

طرح مسدودی

تعريف

طرحي است که طي آن مشتريان حقوقي با سپرده گذاري ثابت و بلند مدت،امکان اعطاي وام قرض الحسنه4% به افراد نيازمند و کارمندان خود را طبق شرايط ذيل مي يابند.

شرايط طرح

  • حداقل مبلغ قرارداد اين طرح 1.000.000.000 ريال
  • حداقل مبلغ وام قرض الحسنه 50.000.000 ريال
  • حداکثر مبلغ وام در حالت هاي اول تا ششم 500.000.000 ريال و در حالت هفتم 1.000.000.000 ريال

رديف

مبلغ سپرده

فرضي به ريال

دوره انتظار اوليه(ماه)

درصداعتبار بانک

کل مبلغ

اعتبار به ريال

حداکثر مدت

بازپرداخت

دوره مصرف

ثابت يا متغيربودن اصل سپرده

1

200.000.000

1 تا 3

100%

400.000.000

36 ماهه

1/12

کاملا مسدود

2

200.000.000

1 تا 3

50%

300.000.000

60 ماهه

1/6

کاملا مسدود

3

200.000.000

1 تا 3

80%

360.000.000

48 ماهه

1/9

کاملا مسدود

4

200.000.000

1 تا 3

30%

260.000.000

24 ماهه

1/12

حق برداشت متغير

5

200.000.000

1 تا 3

بدون اعتبار

200.000.000

24 ماهه

1/12

حق برداشت کامل

6

200.000.000

1 تا 3

50%

300.000.000

24 ماهه

1/9

حق استفاده مجدد

7

200.000.000

1

بدون اعتبار

200.000.000

120 ماهه

استفاده مجدد

حق استفاده مجدد

طراحی سایت