طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح ارمغان مهر

طرح ارمغان مهر

تعريف

در اين طرح شما مشتري گرامي، با سپرده گذاري به صورت شناور ( قابل دريافت و پرداخت ) در يک دوره معين ، مي توانيد از امتياز تسهيلات بهره مند شويد .

هدف

کمک به تامين منابع مالي مورد نياز مشتريان بانک براي امر خريد و ... طراحي شده است.

مزاياي طرح

 • امکان کاهش نرخ تسهيلات از 18% به 15 %
 • امکان افزايش اقساط تسهيلات تا 84 ماه
 • امکان دريافت 30 ميليارد ريال تسهيلات
 • نسبت تعداد اقساط به مدت سپرده گذاري 12 ماه
رديف مدت سپرده گذاري مبلغ سپرده نسبت تسهيلات به معدل سپرده مبلغ وام / تسهيلات نرخ مدت اقساط ماه
1 2 ماه 100.000.000 ريال 100% 100000000 ريال 18 % 24
2 2 ماه 100.000.000 ريال 50 % 50،000،000 ريال 18 % 48
3 2 ماه 100.000.000 ريال 100 % 100.000.000 ريال 17 % 18
4 2 ماه 100.000.000 ريال 50 % 50.000.000 ريال 17 % 36

شناسنامه طرح ارمغان مهر

رديف عنوان شرح
1 تاريخ اجراي سراسري طرح 26/10/1396
2 نوع سپرده سرمايه گذاري
3 قابليت دريافت و پرداخت دارد
4 حداقل مبلغ سپرده گذاري 20.000.000 ريال
5

نرخ سود علي الحساب سپرده

0.01%
6 نرخ سود علي الحساب انصراف از دريافت امتياز وام/تسهيلات 9.99%
7 حداقل مدت سپرده گذاري براي بهره مندي از امتياز طرح 2 ماه
8 نسبت مبلغ تسهيلات به معدل سپرده 100%
9 حداقل مبلغ تسهيلات 20.000.000 ريال
10 حداکثر مبلغ تسهيلات 30.000.000.000 ريال
11 نرخ سود تسهيلات 15 تا 18 درصد
12 نسبت تعداد اقساط تسهيلات به هر ماه سپرده گذاري، متناسب با نرخ سود تسهيلات 18% 17% 16% 15%
12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه

مراحل دریافت محصول

مشتری

 • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
 • - درخواست افتتاح حساب در طرح ارمغان مهر

شعبه بانک

 • تشریح شرایط طرح
 • تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

مشتری

 • افتتاح سپرده در طرح ارمغان مهر
 • پس از مدت تعیین شده برای سپرده گذاری ، ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

شعبه بانک

 • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
 • پرداخت تسهیلات
 • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

 • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی
طراحی سایت